Araith Buddigoliaeth/Acceptance Speech

Boneddigion a Boniddigesau hoffwn ddiolch i staff y Cyngor Sir a’r Swyddog etholiadau am eu gwaith yn ystod heddiw a heno. Rwy’n siwr yr ydwyf yn siarad ar ran yr ymgeiswyr i gyd wrth dweud eich bod chi wedi ymgymryd a’ch gwaith yn broffesiynol ac yn ddidwyll.

Hoffwn dilyn traddodiad a ymestyn cydymdeimladau i fy wrthwynebwyr gwleidyddol. Gwn eich bod yn siomedig gyda’r canlyniad, ond rhydych yn ystod yr etholiad wedi bod yn destun balchder i’ch pleidiau.

O ran fy mhlaid i, hoffwn ddiolch o galon i fy asiant, Dai Thomas am ei waith trylwyr a manwl.

Hefyd staff yr aelodau etholedig yn Rhydamana Chastell Newydd Emlyn am eu gwasanaeth i drigolion Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr dros y blynyddoedd.

I Rhodri Glyn a holl Cynghorwyr Sir a Chymuned y Blaid am ei gwaith dros ein cymunedau. Mae’n fraint gen i bod fi yn ymuno a thim o wleidyddion mor ymroddgar a proffesiynol a chi. Edrychaf ymlaen i adeiladu a’ch gwaith o greu dyfodol gwell i’n cymunedau.

I Carl Harris, am gynllunio a rheolu ymgyrch effeithiol. I couldn’t have done it without you son!

I Les am gadw fy stress lefels yn weddol wastad yn ystod y misoedd diwethaf gyda’i ymroddiad ai hiwmor.

Hefyd i staff y Blaid yn genedlaethol. Mae gen i barch enfawr atoch chi i gyd. Gobeithio eich bod chi yn weld fy muddigoliaeth i fel buddigoliaeth i chi.

I holl aelodau y Blaid yn yr etholaeth. Gyda etholiad mwy neu lai pob blwyddyn, gwn pa mor anodd yw tranc actifydd gwleidyddol. Dros y ddegawd diwethaf rhydym wedi mwynhau nifer o nosweithu llwyddiannus. Unwaith eto, eich gwaith caled chi sydd yn gyfrifol am greu hanes.

I fy rhieni a fy nhelu am fod yn gefn i fi dros y blynyddoedd. Fi wedi bod yn unigolyn ffodus iawn i gael rhieni sydd wedi aberthu ac yn parhau i gyfrannu cymaint i fy datblygiad fel person.

Hoffwn talu teyrnged i Adam Price am ei waith dros y 9 mlynedd diwethaf. Mae Dyffryn Aman dros y blynyddoedd wedi bod yn enwog fel ffatri cynhyrchu maswyr i dim cenedlaethol rygbi Cymru. Ond heno ni wedi dechrau llinell cynhyrchu newydd, Aelodau Seneddol Plaid Cymru! Adam, mae’n braint i fi gael dy olynnu. Gallaf ond gobeithio fy mod i yn medru neud cyfiawnder ac adeiladu ar dy gyfraniad. Adam wrth gwrs oedd y gwleidydd cyntaf i ddatgelu natur llwgr llywodraeth Tony Blair gyda scandal Mittal; fe wnaeth arwain y gwrthwynebiad i’r rhyfel di-egwyddor yn Irac ar lefel Brydeinig wrth i bleidiau Llundain neidio i alwad imperialaeth Americanaidd. Ond er gweithaf y llwyddiannau yma, y materion a oedd yn bwysig i Adam oedd gwasanaethu pobol cyffredin shir Gaerfyrddin. Fe wnaeth gorfodu’r Llywodraeth Brydeinig i greu gyllideb er mwyn talu iawndal i weithwyr dur a oedd wedi colli eu pensiwn. A wnaeth ymgyrchu yn barhaol i orfodu’r Llywodraeth Brydeinig i weithredu’n gyflymach ar iawndal i’r glowyr. Rwy’n cofio Adam ar ol cyfarfod cymorthdal gyda glowr a oedd yn dioddef o lwch yr ysgyfaint difrifol, yn llawn emosiwn wrth glywed am dactegau oedi y DTI wedi i’r etholwr gadael. Pobol cyffredin yr etholaeth a oedd yn bwysig i Adam. Eu pryderon a oedd yn gyrru ei wleidyddiaeth – dyna paham roedd yn wleidydd mor alluog a phwerus. Pan ddaw yr amser iddo wasanaethu pobol Cymru yn ein Senedd ni ym mhae Caerdydd, bydd ganddo gyfraniad aruthrol i wneud dros ein cenedl a’n cymunedau.

Yn olaf, hoffwn ddiolch i bobol shir Gaerfyrddin am ddangos eich fydd ynddo i. Nid oes fraint mwy gallai dychmygu na’ch cynrychioli. Rwy’n gaddo heno mai eich llais chi yn San Steffan byddaf – nid llais y sefydliad Brydeinig yn shir Gar. Mae wedi bod yn fraint cwrdd a chi dros y misoedd diwethaf, ac edrychaf ymlaen I gyd weithio gyda chi am ddyfodol gwell yn y flynyddoedd sydd i ddod.

Aneurin Bevan said ‘we know what happens to people that stand in the middle of the road – they get run over’. Perhaps his contemporaries in the modern Labour party should have listened to those wise words. I can assure you there will be no middle road positioning from me and my colleagues.

When it comes to tackling the stranglehold of large supermarkets over the retail sector – I will be on the side of local small businesses that provide the lifeblood of our economy and our farmers so that they get a fair price for their produce

When it comes to the draconian public sector cuts that we now face – I will be on the side of low paid public sector workers and the services that our most vulnerable depend upon

When it comes to greedy energy companies racking in multi billion pound profits – I will be on the side of the fuel poor having to choose between heating and eating.

When it comes to a choice between protecting the super rich and creating a fairer society – I will be on the side of ordinary working people who are struggling to get by.

On all of those key dividing issues, it pains me to say that the Labour party these days is on the wrong side of the argument.

The London parties will never deliver on our hopes and aspirations as their loyalties belong elsewhere. To paraphrase that great Argentinian revolutionary Ernesto Guevara, the better future we all desire will not be an apple that falls from the tree when it’s ripe – we will have to make it fall. As a nation we have to grasp our own destiny and make our own history.

One Response to “Araith Buddigoliaeth/Acceptance Speech” [latest first]

  1. Your election is a huge boost for your constituency, for Plaid and for Wales.

Discussion Area - Submit a comment

Your reply will be moderated and not appear immediately. You can prepare your text in a word processor before pasting it into the box, but formatting such as bold and colour will not appear.