Cymunedau Sir Gaerfyrddin yn cael eu hanwybyddu gan gynlluniau band eang cyflym iawn, meddai gwleidyddion Plaid Cymru

Mae Jonathan Edwards a Rhodri Glyn Thomas wedi datgan yr wythnos hon eu bod yn ofni bydd cymunedau Sir Gaerfyrddin yn colli allan ar gynlluniau ar gyfer band eang cyflym iawn.

Bydd band eang yn seiliedig ar ffibr ar gael i 96% o gartrefi a busnesau Cymru erbyn 2016. Mae Llywodraeth Cymru a BT ‘Superfast Cymru’ wedi datgan byddant yn gwella’r cyflymder ar gyfer tai y tu hwnt i’r ffibr drwy ddefnyddio technolegau amgen.

Mae’r AS a’r AC lleol Plaid Cymru yn dweud bod etholwyr yn ardal Abergorlech wedi rhoi gwybod iddynt y bydd eu tai yn disgyn i’r pedwar y cant o Gymru na fydd yn derbyn band eang cyflym iawn, ac nad oes ganddynt lawer o obaith o unrhyw welliant i gyflymder rhyngrwyd drwy’r ‘technolegau amgen’.

Mae Jonathan Edwards AS a Rhodri Glyn Thomas AC wedi cael gwybod gan etholwyr bod cwmnïau diwifr yn Sir Gaerfyrddin wedi rhoi gwybod i drigolion bod Abergorlech yn “rhy wledig” gyda phoblogaeth rhy fach er mwyn buddsoddi mewn system.

Dywedodd Jonathan Edwards AS:

“Bydd band eang cyflym iawn yn cael ei groesawu mewn llawer o’r cymunedau wyf yn eu cynrychioli, ond mae’n hanfodol bwysig nad yw ein cymunedau gwledig yn cael eu gadael ar ôl.

“Os ydym am sicrhau bod ein cymunedau bach yn parhau’n gynaliadwy ac yn parhau i fod yn llefydd bywiog i fyw a gweithio, mae’n rhaid i ni sicrhau bod trigolion yn cael yr un mynediad i fand eang a’r bobl mewn cymunedau mwy trefol.

“Yr wyf yn synnu i gael gwybod bod Abergorlech yn rhy wledig ar gyfer unrhyw fusnes i fuddsoddi mewn gwasanaethau rhyngrwyd. Mae fy etholwyr yn haeddu’r un hawliau ag unrhyw un arall.

“Yr wyf wedi mynegi fy mhryder i Lywodraeth Cymru ac wedi gofyn am wybodaeth ar ba wasanaethau y gellir eu darparu i gymunedau gwledig”.

Ychwanegodd ei gydweithiwr etholaeth, Rhodri Glyn Thomas AC:

“Mae gwelliannau mawr i wasanaethau band eang wedi cael eu gwneud yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ond nid wyf yn barod i gymunedau Sir Gaerfyrddin i gwympo y tu ôl i weddill Cymru.

“Mae’r ffordd y mae pobl yn gweithio yn newid yn gyflym gyda mwy a mwy o bobl yn gweithio o gartref. Bydd Jonathan a minnau yn brwydro i sicrhau bod y cymunedau rydym yn eu cynrychioli yn cael buddsoddiad cyfartal o wasanaethau rhyngrwyd.

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.