Mesur Tegwch Economaidd i daclo statws y DU fel “gwladwriaeth fwyaf anghydraddol Ewrop”

Mae Jonathan Edwards AS Plaid Cymru wedi cyhoeddi cynllun ei blaid i gyflwyno Mesur Tegwch Economaidd fyddai’n taclo statws y DU fel “gwladwriaeth fwyaf anghydraddol Ewrop” a chydbwyso’r economi fel nad yw’r holl gyfoeth yn aros yn Llundain a’r De Ddwyrain.

Bydd y Mesur yn cael ei gynnwys yn Araith Amgen Plaid Cymru fydd yn amlinellu cynlluniau blaengar i roi hwb i’r economi Gymreig a herio diffyg gweithredu Llywodraeth y DU.

Dywedodd Mr Edwards fod anghydraddoldeb cyfoeth y DU wedi tyfu dan lywodraethau Llafur a Cheidwadol ac ei bod bellach yn amser edrych ar fodelau tebyg i’r hyn mae’r Almaen wedi ei fabwysiadu ble fo’r wladwriaeth yn dilyn polisi bwriadol i wrth-droi anghydraddoldeb cyfoeth.

Ychwanegodd fod y faith fod rhai cymunedau Cymreig bellach yn dlotach na rhai o wledydd cyn-gomiwnyddol Ewrop yn ganlyniad i ddiffyg rheolaeth Llywodraeth Cymru dros lifrau economaidd, ac na fyddai modd datrys hyn nes bod y pwerau yn cael eu trosglwyddo o San Steffan.

Dywedodd Mr Edwards:

Byddai Mesur Tegwch Economaidd Plaid Cymru yn cyflwyno dyletswydd cyfreithiol ar y llwyodraeth i ganolbwyntio polisi economaidd ar lefelu cyfoeth y pen – byddai hyn yn creu economi decach o ran ffyniant a chyfle.

“Dan lywodraethau Llafur a Cheidwadol, mae cyfoeth wedi ei bolareiddio ar lefel yr unigolyn ac ar lefel rhanbarthol.

“Canol Llundain yw ardal gyfoethocaf yr Undeb Ewropeaidd tra bod rhai cymunedau Cymreig bellach yn dlotach na gwledydd cyn-Gomiwynyddol. Mae rhannau eraill o’r wladwriaeth megis gogledd Lloegr hefyd yn wynebu’r un broblem a Chymru.

“Dyma beth sy’n digwydd pan fod rheolaeth dros lifrau economaidd yn nwylo gwlad arall.

“Mae diwydiannau gwasanaeth megis bancio – sydd wedi eu lleoli’n bennaf yn Llundain a’r De Ddwyrain – wedi tyfu ers y cyfnod cyn y cwymp economaidd yn 2008. Ar y llaw arall, mae cryfderau traddodiadol yr economi Gymreig yn parhau yn wan – mae cynhyrchu diwydiannol 15% yn is a gweithgynhyrchu 10% yn is na’r lefelau cyn y cwymp.

“Mae’r ffeithiau hyn yn feirniadaeth chwyrn o fethiannau economaidd undebaeth.

“Mae gwladwriaethau eraill megis yr Almaen wedi mabwysiadu polisi bwriadol i wrth-droi anghydraddoldeb cyfoeth, yn bennaf o ganlyniad i’r broses o ail-uno yn dilyn diwedd y Rhyfel Oer.

“Mesurau eraill a all ddilyn y dyletswydd cyfreithiol hwn yw cronfa cydgyfeiriant fel yr UE ble fo ardaloedd sy’n tan-berfformio’n derbyn cefnogaeth, polisi diwydiannol i symud yr economi i ffwrdd o wasanaethau ariannol a thuag at gynhyrchu a pheirianneg, system ble fo ardaloedd gyda’r GVA isaf yn derbyn blaenoriaeth ar gyfer gwariant a buddsoddiad mewn tanadeiledd.

“Tra bod Cymru’n rhan o’r DU, rhaid i’r wladwriaeth weithio er ein lles ni, a helpu i sicrhau ein bod yn genedl gyfoes a ffyniannus. Y cwestiwn i’n gwrthwynebwyr ym mhleidiau Llundain yw, pam eu bod yn cefnogi polisi economaidd craidd sydd ond yn gofalu am y breintiedig rai mewn ardal fechan ar lan y Tafwys?”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.