‘Rhaid i’r penderfyniad dros dyrbinau gwynt ystyried barn Senedd Cymru’

Dyna oedd sylw’r AS lleol Jonathan Edwards wrth ymateb â phenderfyniad Comisiwn Cynllunio Seilwaith (IPC) i gefnu ar eu hymrwymiad i gynnal ymweliadau safle yng nghwmni arolygwyr yn Sir Gaerfyrddin

Fe ddywedodd yr IPC yn flaenorol wrth drigolion a wnaeth sylwadau ar ddatblygiad y fferm wynt arfaethedig yng ngorllewin Brechfa y byddant yn cynnal ymweliadau safle yng nghwmni arolygwyr’. Croesawodd nifer o drigolion yr ymrwymiad hwn a’i weld fel cyfle i’r IPC asesu a mesur pryderon sŵn y tyrbinau gwynt yn yr ardal.

Mae Mr. Edwards AS o Blaid Cymru wedi ysgrifennu at yr IPC yn cyfleu ei siom gyda’r penderfyniad a defnyddiodd y cyfle i gwestiynu’r IPC ar sut y byddant yn cynnwys y pedwar argymhelliad o Bwyllgor Deisebau’r Cynulliad ar Sŵn Tyrbinau Gwynt a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf.

Dywedodd Jonathan Edwards AS:

Yr wyf yn bur siomedig gyda phenderfyniad yr IPC i gefnu ar eu haddewid i fy etholwyr.

“Mae bron yn amhosib cael adlewyrchiad cywir ar y pryderon sŵn presennol yn yr ardal a’u hystyried yn llawn os nad yw’r arolygiaeth yn barod i ymweld â’r safleoedd lle mae trigolion eisoes yn cael eu heffeithio.

“Mae’r trigolion yn ymwneud â’r broses yn llawn ond mae’n ymddangos y gall yr annemocrataidd, anetholedig IPC newid y telerau ar unrhyw adeg y dymunant.

“Pa ffydd y gall fy etholwyr ei gael mewn system lle nad oes ganddynt unrhyw reolaeth dros ddatblygiadau sydd wrth eu stepen drws? Sut all system lle mae penderfyniadau cynllunio enfawr yn cael eu gwneud gan Lywodraeth estron San Steffan ac nid gan gyrff democrataidd yng Nghymru fod yn gyfiawn? Mae’n rhaid datganoli’r cyfrifoldeb dros y penderfyniadau hyn i’n Cynulliad Cenedlaethol”.

Wrth gyfeirio at argymhellion Pwyllgor Deisebau’r Cynulliad Cenedlaethol dywedodd Mr. Edwards wrth yr IPC:

“Bydden i’n tybio y byddai’r IPC eisiau ystyried yn llawn barn pwyllgor Senedd ddemocrataidd Cymru i osgoi unrhyw honiad o ymddwyn mewn modd imperialaidd”.

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.